Podpora meziobecní spolupráce

reg.č. CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
 
 

Projekt Podpora meziobecní spolupráce

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby, a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivá území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby apod. Bude jen na Vás, zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnete – nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale Vy sami.

Více zde: https://www.obcesobe.cz/o-projektu/

 
 

MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE

Mikroregion-Sdružení obcí Osoblažska se stal spolupracujícím partnerem Svazu měst a obcí ČR

a podílí se tak na realizaci projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ (CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

 

Cíl a úkol projektu:

Hlavním úkolem projektu je zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. Úkolem Projektu je zpracovat pokročilé analýzy vybraných oblastí vhodných k meziobecní spolupráci a navrhnout možná řešení ke zlepšení aktuálního stavu, tzn. vytvořit ucelený strategický dokument, kde bude popsána současná situace v jednotlivých územích správního obvodu ORP z hlediska zajišťování základních veřejných služeb dle vybraných témat a dále definovat potřeby vyplývající jak z demografického vývoje, tak ze specifik konkrétního území.

 

Témata k řešení:

K možnému řešení meziobecní spolupráce byly vybrány ke zpracování tyto oblasti:

a) základní školství a předškolní vzdělávání

b) sociální služby

c) odpadové hospodářství

d) zaměstnanost a podpora podnikání

 

Zapojení do projektu:

K úspěšné realizaci a naplnění cílů projektu je nutná úzká spolupráce s představiteli obcí v ORP Krnov. Obce se na projektu nijak finančně nepodílejí, poskytují pouze data a informace ze svého území tak, abychom společně našli co nejvíce prostoru k vytvoření možné spolupráce.

 

Obce/města ORP Krnov v projektu:

Bohušov, Brantice, Býkov-Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Hlinka, Holčovice, Hošťálkovy, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Třemešná, Úvalno, Vysoká, Zátor.

Města: Janov, Krnov

 

Trvání Projektu: 12/2013 – 5/2015

Realizace Projektu byla zahájena v prosinci 2013 s tím, že do června 2014 byla zpracována analytická část prvních tří výše zmíněných oblastí. Po té se uskutečnilo první oficiální setkání představitelů obcí ORP Krnov - dne 12.6.2014, kde bylo vybráno volitelné téma „Zaměstnanost a podpora podnikání“. Následně začali probíhat přípravné práce na návrhové části.

Ucelený strategický dokument bude řešen a schvalován na 2. oficiálním setkání představitelů obcí ORP Krnov do 30. dubna 2015.

 

Pracovní tým:

K vlastní realizaci projektu byl na území ORP Krnov vytvořen realizační tým zahrnující pozici koordinátora meziobecní spolupráce, pracovníků pro analýzy a strategie, asistenta a odborníka na vybranou oblast.

 


Pozice

Jméno a příjmení

Tel.kontakt

e-mail

Koordinátor

Šárka Šindelářová

(+420) 604 281 517

sarka.sindelarova@seznam.cz

Analytik pro oblast školství a předškolního vzdělávání a oblast sociálních služeb

Ing. Pavel Antony

(+420) 777 256 051

antony.pavel@seznam.cz

Analytik pro oblast odpadového hospodářství

Martina Jalamasová

(+420) 603 596 825

martinajalamasova@seznam.cz

 

Tématický expert

Václav Kalda

(+420) 602 528 629

vaclav.kalda@seznam.cz

Asistentka

Mgr. Tereza Mruzíková

(+420) 739 619 927

t.mruzikova@seznam.cz

mail k projektu: mos.krnovsko@seznam.cz

 

Motivující starostové/zastupitelé:

Božena Mruzíková

starosta obce Dívčí Hrad - motivující starosta

zastupitel obce Dívčí Hrad - motivující zastupitel

b.mruzikova@seznam.cz

(+420) 732 570 472

Mgr.Alena Krušinová

starosta města Krnov

zastupitel města Krnov

krusinova.alena@seznam.cz

(+420) 736 439 764

 

Výstup Projektu:

Výstupem projektu bude ucelený dokument obsahující čtyři rozvojové strategie pro územní obvod ORP Krnov. Ty budou zaměřeny na možnosti meziobecní spolupráce v oblasti školství a předškolního vzdělávání, v oblasti odpadového hospodářství, v oblasti sociálních služeb a v oblasti vycházející ze zvoleného volitelného tématu zaměstnanosti a podpory podnikání. Jednotlivé rozvojové strategie budou vytvářeny realizačním týmem a měly by poukazovat na prospěšnost dlouhodobé vzájemné spolupráce jednotlivých územních samosprávných celků.

 

Očekávaný přínos Projektu:

Realizace Projektu s dopadem na celé území ČR přinese i podněty pro legislativní úpravy, které bude prosazovat nositel Projektu.

„Zpracované dokumenty budou v příštím programovacím období základem pro přípravu integrovaných plánů rozvoje území ORP, což je jeden z možných nástrojů zakotvený ve schválené Strategii regionálního rozvoje ČR.“

Svaz měst a obcí ČR zahájil realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit podmínky pro dlouhodobý

rozvoj meziobecní spolupráce v ČR. Zahraniční zkušenosti jednoznačně prokazují, že spojení sil umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné služby a tím získat pro obce a města další finanční prostředky pro jejich rozvoj. To je také záměrem Svazu. „Z dlouhodobého hlediska chceme docílit podpory státu pro meziobecní spolupráci. Stát by měl výrazně finančně podporovat obce, které budou spolupracovat v území na zajištění svých zákonných kompetencí.“

Projekt umožní vytvořit pro podporu spolupráce obcí odborné a administrativní zázemí ve všech územních správních obvodů obcí s rozšířenou působností. „Malé týmy pracovníků, za výrazné podpory motivujících starostů/zastupitelů z daného území a metodické podpory ze strany Svazu, umožní vytvořit ucelené materiály za jednotlivé území. Ty se stanou podkladem pro diskusi zástupců obcí, jak řešit dostupnost základních škol nebo sociálních služeb v území, jaké jsou možnosti řešení dopravní obslužnosti, jak společně zadávat výběrová řízení, jak výhodně řešit odpadové hospodářství, jak společně nakupovat energie či jiné služby, apod.“ Bude jen na zástupcích obcí, pro jaké z navrhovaných řešení se rozhodnou - nebude to stát, který obcím diktuje shora, jak co má být, ale budou to samy obce.

„Cílem projektu není nahrazovat jiné fungující aktivity a projekty, ale poskytnout organizační, právní i finanční pomoc dobrovolně vytvářeným svazkům obcí a měst. Proto se mu také ve zkratce říká Obce sobě. Měl by vést ke zkvalitnění veřejné správy a jejímu udržení co nejblíže občanům. Namísto administrativního či násilného slučování obcí, podporuje vznik svazků obcí “zdola“ podle jejich místních potřeb a přání.“

/citace převzaty z webu www.obcesobe.cz/

 

Průběh realizace Projektu:

Čím jsme již prošli:

I. etapa:

- realizace vstupních aktivit projektu - šetření, studie, konference

- příprava a realizace 1. oficiálního setkání zástupců obcí ORP Krnov (12.6.2014)

 

II.etapa :

- zpracování analytické části tématu (T: do 25.7.2014)

- sběr a zpracování příkladů dobré praxe (T: 31.8.2014)

- návrhová část SD, struktura, vize, volitelné téma, zpracovanost na 80%

- zpracování oponentského posudku (3 povinná témata a aglomerace) a doručení realizačním

   týmům (T: 31.8.2014)

- zapracování připomínek oponentů (T: 30.9.2014)

- návrhová část -problémové okruhy, povinná témata, zapracování připomínek oponentů, volitelné

    téma 100%

- zpracování analytické části volitelného tématu (T: 30.9.2014)

- návrhová část - popis cílů (T: 31.10.2014)

- návrhová část – indikátory (T: 30.11.2014)

- odevzdání SD se zpracovanými 4 rozvojovými strategiemi (T: 20.12.2014)

- projekty, opatření, aktivity (akční plán bude schvalován každoročně společně s rozpočtem)

- zpracování závěrečného posudku k souhrnnému dokumentu (T: 28.2.2015)

- zapracování připomínek ze závěrečného posudku (T: 31.3.2015)

- doručení konečné verze SD na adresu Svazu města a obcí ČR (T: 15.4.2015)

- konání 2. oficiálního setkání představitelů obcí do (T: 30.4.2015)

- setkání zástupců jednotlivých smluvních partnerů (T: 31.5.2015)

 

Plánované procesy v období od 2. oficiálního shromáždění do ukončení projektu:

- určení nositele Souhrnného dokumentu (DSO nebo někdo jiný)

- potvrzení složení Řídících skupin (zejména pozice manažera, správce cílů) pro realizaci jednotlivých strategií

- na základě projednání výsledků metodických listů a vyhodnocení celého procesu prohlubování meziobecní spolupráce v území (dohoda o založení či transformaci DSO v podmínkách ORP), akceptace připravených aktualizovaných Stanov svazku připravených právním týmem dle metodických lisů.

 

Právní poradna

Po celou dobu realizace projektu je k dispozici právní poradna, na niž se mohou obce a jejich představitelé obracet se svými dotazy týkajícími se problematiky meziobecní spolupráce, a to ať se jedná o problematiku fungování svazku obcí, tak o problematiku spolupráce v jiných formách (např. jednorázové smlouvy).

Poradna je zaměřena primárně na problematiku meziobecní spolupráce a nebude poskytovat poradenství v jiných právních odvětvích.

Mail: poradna@obcesobe.cz                                                 Tel: 226 257 514

 

Projekt Obce sobě v ORP Krnov postupuje do poslední části

 

            Tři sta dvacet osm stran finální verze strategického dokumentu – to je jeden z konkrétních výstupů projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem Obce sobě, který se od podzimu roku 2013 realizuje v ORP Krnov.

            Dokument, který obsahuje podrobné analýzy a řešení problémových okruhů pro sociální oblast, školství, odpadové hospodářství a volitelné téma zaměstnanost a podpora podnikání, byl předán regionálnímu koordinátorovi projektu Ing. Janu Sochovi, zástupci Svazu měst a obcí.

            V návaznosti na dokončení souhrnného dokumentu se 23. dubna 2015 také konalo druhé oficiální setkání starostů celého ORP Krnov a to v Holčovicích - Jelení v prostorách firmy Bellama s.r.o. V rámci druhého setkání jsme zástupcům obcí prezentovali návrhovou část dokumentu a především pak cíle, které byly v rámci jednotlivých oblastí definovány. Nastínili jsme i cesty, jak daných cílů dosáhnout.

            Před projektovým týmem je nyní prodloužení projektu o pět měsíců, tj. do konce října. 

 

Prodloužení projektu

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) jako řídicí orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) financovaného z Evropského sociálního fondu (ESF) k 9. dubnu 2015 schválilo prodloužení projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností", reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001. A to o pět měsíců, tedy do 30. listopadu 2015. Původně bylo ukončení stanoveno na 30. červen 2015.

 

Díky prodloužení projektu meziobecní spolupráce (MOS), zkráceně nazývaného "Obce sobě", budou moci týmy co nejlépe dokončit všechny potřebné práce a zajistit výstupy maximálně přínosné pro města i obec a jejich občany.

V rámci prodloužené části projektu se budou realizovat dvě nové klíčové aktivity, které navazují na stávající aktivitu "Tvorba souhrnných dokumentů“:

·      „Platforma pro efektivní meziobecní spolupráci“ - účelem této klíčové aktivity je efektivní nastavení, metodické řízení, zahájení a podpora debaty v území v rámci vybraných volitelných témat, které se zaměří na hledání konkrétních způsobů řešení situace v území, zkoumání efektivity možných řešení, podporu konkrétních aktivit meziobecní spolupráce apod. 

·      „Tvorba Akčního plánu a rozvojových aktivit MOS“ - účelem této klíčové aktivity je zpracování základní verze akčních plánů v zapojených územích a jejich následné rozpracování do rozvojových aktivit meziobecní spolupráce, které chtějí obce na území správního obvodu obce s rozšířenou působnosti (SO ORP) na základě přijatého souhrnného dokumentu v území ORP realizovat.

V rámci prodloužení se bude i nadále poskytovat právní poradenství při založení (nebo transformaci již stávajícího) dobrovolného svazku obcí (DSO), vzniku servisních podpůrných center ve vazbě na aktivity v rámci „Platformy pro efektivní meziobecní spolupráci“. Případně budou připraveny další návrhy legislativních úprav k prohlubování meziobecní spolupráce (MOS).

 

Doposud byly díky projektu mimo jiné zpracovány příklady dobré praxe, vyšla brožura „Inspirujte se z meziobecní spolupráce“, uskutečnila se mezinárodní konference, setkání motivujících starostů, série oficiálních setkání, projekt byl prezentován na řadě jednání a akcí, například Celostátní finanční konference, Krajská setkání aj.. Aktuálně například finišuje dopracování a schvalování analyticko-návrhových strategií. Ty popisují situaci v území v hlavních oblastech projektu, kterými jsou předškolní výchova a základní školství, sociální služby a odpadové hospodářství, a v jednom vybraném volitelném tématu.

 

Více zde: https://www.obcesobe.cz/prodlouzeni-projektu/